Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Informacje

      Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest jednostką organizacyjną województwa świętokrzyskiego powołaną uchwałą nr 23/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 1999r.

      Swoim zakresem działania obejmuje zarządzanie drogami wojewódzkimi w zakresie

 • planowania,
 • budowy,
 • modernizacji,
 • utrzymania,
 • oraz ochrony
tych dróg, zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach publicznych.

      Świetokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zm.)
 • Statutu ŚZDW w Kielcach

      Nadzór nad ŚZDW w Kielcach sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który:

 • przyjmuje kierunki działania,
 • dokonuje okresowej oceny działalności,
 • zatwierdza roczny plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej
Gospodarka finansowa ŚZDW w Kielcach jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z warunkami gospodarki finansowej jednostek budżetowych. Działalność ŚZDW w Kielcach jest finansowana z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego na okres roku kalendarzowego w oparciu o ostateczne kwoty wydatków przyjęte w budżecie województwa świętokrzyskiego.

      Za całość działalności ŚZDW w Kielcach odpowiada Dyrektor, który kieruje pracą Zarządu zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i reprezentuje go na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Dyrektor kieruje pracą ŚZDW przy pomocy:

 • Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
 • Głównego Księgowego
 • Naczelników Wydziałów
 • samodzielnych stanowisk
 • kierowników jednostek terenowych tj. Rejonów Dróg Wojewódzkich (RDW)
W skład ŚZDW w Kielcach wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
Wydziały:
 • Wydział Dróg
 • Wydział Mostów
 • Wydział Budowy i Nadzoru
 • Wydział Przygotowania Produkcji i Zamówień Publicznych
Działy:
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Dział ds. Administracji
Samodzielne stanowiska:
 • Stanowisko ds. Organizacji i Kadr,
 • Radca Prawny,
 • Stanowisko ds. Obronnych,
 • Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
Jednostki terenowe - Rejony Dróg Wojewódzkich
 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku
 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie